Plantoetsing en controle kwaliteit tijdens de bouw

Met onze plantoetsing beoordelen we of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.

Het Programma van Eisen (PvE) is de leidraad voor de plantoetsing. De gestelde eisen onderscheiden wij als volgt:
• De technische kwaliteit van een ontwerp,
• De functionele kwaliteit voor de gebruiker,
• De verschijningsvorm in relatie tot het budget, en tenslotte
• Het volume in relatie tot het vigerend bestemmingsplan en omgevingsvergunning factoren.

Indien de organisatie niet zelf over een PvE beschikt stelt BOAG deze op of baseren wij ons op modellen die aansluiten bij de markt. BOAG hanteert hierbij een beproefde “red-greenflag” rapportagevorm, waardoor het voor u eenvoudig wordt om vast te stellen waar de knelpunten zitten in het plan.

Plantoetsing op technische kwaliteit

De technische kwaliteit wordt vaak in een programma van eisen omschreven middels prestatie eisen. Met deze toets wordt in elke fase van het voorbereidingsproces, geanalyseerd in hoeverre met het ontwerp aan de gestelde prestatie-eisen wordt voldaan. De toets vindt integraal plaats over de disciplines: bouwkundig, constructief, installatietechnisch, bouwfysisch, milieu en duurzaamheid (waaronder onderhoudskosten) op basis van de tekeningen, rapporten en bestekken.

Plantoetsing op functionele kwaliteit

Bij plantoetsing van de functionele kwaliteit maken wij een onderscheid tussen de inbreng van een gebruiker en van een toekomstige gebruiker. Door onze grote kennis en ervaring in functionele programma’s van een breed scala aan soorten vastgoed, zoals: kantoren, warehousing, retail, hotels, zorg- en onderwijsinstellingen kunnen wij een gebruiker bijstaan bij de analyse van de gewenste functionaliteit dan wel dat wij in staat zijn toekomst gericht te adviseren (bij een onderzoek naar transformatie of herbestemming).

Plantoetsing op verschijningsvorm

Zo stelt onze plantoetsing, op de verschijningsvorm in relatie tot het budget, u in een vroeg stadium in staat effectief te sturen op vormfactoren en detaillering van het ontwerp. Een goede detaillering en een doordachte “engineering” vergroot de kans op een succesvolle aanbesteding.

Plantoetsing op omgevingsvergunningseisen

Deze plantoets heeft betrekking op het vigerende bestemmingsplan en de gestelde eisen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Mocht uit de analyse blijken dat het knelpunten oplevert, is het verstandig daar vroegtijdig op te anticiperen.

Kwaliteitscontrole tijdens de bouw

Vanaf start van de bouw door een ontwikkelaar en/of bouwer kan BOAG de kwaliteit van de uitvoering controleren tot en met de inhuizing. Het soort contract met enkel een uitvoeringsverantwoordelijkheid of een ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid bepaalt de intensiteit en de soort controle die BOAG dient uit te voeren en hoe hier over wordt gerapporteerd.

Meer weten over bouwmanagement?

Onze senior projectmanager ir. Daniel Spiessens kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Daniel Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.